วาโย ว., เจริญนุกูล อ., กานกายันต์ ฉ., และ คนใหญ่ จ. “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 : แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2020, น. 285-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242473.