ศิริสวัสดิ์ ว. “การศึกษาโฆษณาของสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 13, ฉบับที่ 31, สิงหาคม 2019, น. 092-04, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242475.