แก้วบัวพันธ์ ป. “การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพของผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ ในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 13, ฉบับที่ 30, เมษายน 2019, น. 015-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242601.