แก้วบัวพันธ์ ป. . “การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมเพื่อลดความวิตกกังวลของผู้รับบริการทันตกรรม ในโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 13, ฉบับที่ 30, เมษายน 2019, น. 063-75, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242604.