สุริยะจันทร์ อ. “กลยุทธ์ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายสุขภาพจิตชุมชน จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 12, ฉบับที่ 28, สิงหาคม 2018, น. 052-71, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242627.