วัฒนเรืองรอง บ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการทันตกรรมโรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 12, ฉบับที่ 28, สิงหาคม 2018, น. 085-02, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242630.