โภคสมบัติ อ., ลาภสมบัติศิริ ก., และ ด่านวนกิจเจริญ ช. “สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2558”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 12, ฉบับที่ 27, เมษายน 2018, น. 023-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242634.