ทางดี อ., สาระ น., และ ชูเศษ ภ. “การพัฒนาหลักสูตรการจัดการอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัว”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 12, ฉบับที่ 27, เมษายน 2018, น. 062-81, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242638.