ขอนค้างพลู ว. “การเปรียบเทียบผลการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดระยะท้ายกับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดครบกำหนด โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 11, ฉบับที่ 26, ธันวาคม 2017, น. 005-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242663.