ดวงศรี ป. “รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 11, ฉบับที่ 26, ธันวาคม 2017, น. 032-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242712.