กิตติมั่นคง พ., วลัยเสถียร ธ., อุ่นพรมมี ส., เซียงหนู น., กรึ่มพิมาย ณ., และ อุ่นพรมมี ศ. “สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลวัยทำงานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 11, ฉบับที่ 26, ธันวาคม 2017, น. 192-05, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242765.