จันทะพฤกษ์ จ., และ ชอบเสียง ล. “ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการชะลอไตเสื่อมของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2020, น. 243-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242813.