ศรีมาคำ ส., และ มานุช ม. “การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2020, น. 299-13, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242888.