เพ็งแป้น ข., และ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พ. “การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับอาหารผ่านทางเดินอาหาร”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 36, กุมภาพันธ์ 2021, น. 15-30, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/243738.