เชาว์ดำรงสกุล ช. “การพัฒนารูปแบบส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสีดา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 35, พฤศจิกายน 2020, น. 314-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244305.