ศรีหาภาค ศ., ศรีเมือง พ., ทิพย์เที่ยงแท้ ช., แถวจันทึก ส., จันทร์ดา แ., และ สิทธิสาตร์ ว. “การพัฒนาผู้นำการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ สำหรับอาจารย์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 35, พฤศจิกายน 2020, น. 330-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244609.