ครองยุทธ ส., และ โทรพันธ์ เ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือน ในสตรีวัยรุ่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 35, พฤศจิกายน 2020, น. 374-88, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244730.