หมั่นสระเกษ ร. “การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วน เพื่อลดความเสี่ยงโรคเบาหวานในโรงเรียน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 35, ธันวาคม 2020, น. 437-49, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244972.