ศรีหาภาค ศ., พรหมเทศ ไ., พรหมกูล ส., จันทร์ดา แ., ไพคำนาม น., และ ศรีหาภาค เ. “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 14, ฉบับที่ 35, พฤศจิกายน 2020, น. 362-73, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/244973.