ไพรสง่า ส., วงษ์แสน เ., บุญวิศิษฏ์ น. ., โพธิ์ศรีทรัพย์ . ศ. ., วารี ศ., แต้มทอง ส., โพธิ์พล น., กงเกตุ ป., และ ใจเที่ยง ณ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 36, กุมภาพันธ์ 2021, น. 72-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/246746.