ชวนะนรเศรษฐ์ เ., และ งามจิตร ว. “ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทเครือข่ายชุมชนรอบสถานศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 37, มิถุนายน 2021, น. 282-97, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247972.