ศรีอภัย ภ., และ ภู่จินดา ว. “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และแนวทางการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 36, มีนาคม 2021, น. 84-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/247983.