บุญมาชู เ., คลังชำนาญ ธ., และ แก้วลี ภ. “ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วย E-Learning ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 37, มิถุนายน 2021, น. 352-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/248971.