โมระสกุล บ., และ พันธสี พ. “ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 37, เมษายน 2021, น. 179-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/249050.