ยกพลชนชัย ช., แพงประโคน ญ., และ ดวงศรี จ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการป้องกัน การเกิดเพลิงไหม้ในครัวเรือนบ้านบก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 38, กรกฎาคม 2021, น. 414-27, doi:10.14456/rhpc9j.2021.30.