อุ่นพรมมี ส. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 37”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 37, มิถุนายน 2021, น. ก-ซ, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251383.