นักรู้กำพลพัฒน์ ส. ., สุวรรณกูฎ น., และ นธะสนธิ์ อ. “พฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 38, กรกฎาคม 2021, น. 484-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/251566.