ศรีชัย อ., ฟูเฟื่อง ท., และ พชรปกรณ์ศิลป์ พ. “ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสม่ำเสมอของการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 38, ตุลาคาม 2021, น. 671-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/252151.