วิภาวนิช ส. “บทบาทพยาบาลจิตเวชในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 15, ฉบับที่ 38, พฤศจิกายน 2021, น. 732-43, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/253034.