สันติวงศ์ ช. “DASH Diet : อาหารต้านโรคความดันโลหิตสูง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2022, น. 101-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/254275.