เดชารัตน์ โ., และ เพชรห้วยลึก พ. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในสถานศึกษา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 127-39, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255144.