อุ่นพรมมี ส. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. ก-ซ, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255312.