กัฬหะสุต ส., เชียงทอง พ., พงษ์ปรสุวรรณ์ ส., แก้วกุลฑล น., และ ศรีทองเหลือง ศ. “ผลของโปรแกรมลดสิ่งก่อความเครียดร่วมกับการสนับสนุนทางสังคม ต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ที่เข้ารับการรักษาในห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 59-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255376.