ธนูทอง ก., ยินดีสุข ธ., บรรเทือง ป., โภคทิพย์ ส., และ จารุวัชรีวงศ์ ส. “บทบาทพยาบาลในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 203-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255766.