ราชวงศ์ ธ. “ต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 214-22, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255960.