พันธุ์พานิช พ., ธาตรี โบสิทธิพิเชฏฐ์ ธ. โ., และ ลีศรี ธ. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องของภาวะกรดยูริกในเลือดสูงที่ไม่มีอาการ ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่หน่วยบริการปฐมภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 251-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/255982.