วณิชย์นิรมล ศ., วีระเมธาชัย ศ., และ ลีศรี ธ. “อุบัติการณ์และปัจจัยเชิงทำนาย ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับบริการศูนย์การตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจร โรงพยาบาลสระบุรี : การศึกษาระยะ 14 วันหลังการวินิจฉัย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, น. 343-55, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256011.