พรหมสาขา ณ สกลนคร ป. “ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 516-31, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256545.