พิสัยพันธุ์ ส., วงศ์ตรี อ. . ., และ ชาบัวคำ ณ. “ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2022, น. 325-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256578.