นักรู้กำพลพัฒน์ ส., สุวรรณกูฎ น., และ นธะสนธิ์ อ. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, น. 469-83, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257121.