เดชารัตน์ โ., และ คิดดี พ. “ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 642-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257427.