สุมนนอก ส., อวยสวัสดิ์ ม., ลุนละวงศ์ ศ., และ ประจุดทะเก ช. “การพัฒนารูปแบบบริการฝากครรภ์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแนววิถีชีวิตใหม่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, น. 690-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258230.