ไชยชนะแสง ท., ทาระคำ เ., ล้วนแก้ว ม., พวงศรีเคน ส., โพธิ์ศรี อ., จันทนาม ว., กันทะโล ข., พิพัฒน์ธนวงศ์ ว., และ วรรณโพธิ์ ว. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 957-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258786.