พันธ์วิไล จ., มณีรัตน์ น., ปวนไฝ ส., ศรีสวัสดิ์ ส., และ ดวงแสนจันทร์ ว. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 882-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258882.