พลาเศรษฐ ก., สุวรรณกูฎ น., มีนาเขตร ภ., และ นักรู้กำพลพัฒน์ ส. . “การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 908-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258895.