ชาญสูงเนิน จ., และ สุภานันท์ ธ. “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเครียด ของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 924-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258903.