สุทธิธรรมถาวร อ. “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, น. 986-98, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259144.