เสตะปุระ ป., และ ไชยสงคราม ณ. “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 16, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2022, น. 1070-84, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259768.