จันทร์มาลี ศ., แตงอ่อน พ., ม่วงงาม ข., แขกพงษ์ พ., หอมจิตสุขฤทัย จ., และ ประเสริฐไทย ช. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 150-65, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260059.