ศรีสงวน ณ., ธรรมกุล ธ., และ ประเสริฐชัย อ. “ปัจจัยและผลกระทบทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปี 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, น. 88-104, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260064.